Årsberetning for LFPS Akershus 2009

 Årsmelding for driftsåret 2009

Ordinært årsmøte 2008 ble arrangert på Servicesenteret for eldre og uføre i Ski 24.mars 2009

Styret i 2009 fikk følgende sammensetningen:

Leder:                                                Grethe Platt

Nestleder:                                          Bernt Støylen

Kasserer:                                            Arne Furulund

Styremedlem:                                     Nils Lauten

Styremedlem:                                     Helene Kjølstad

Styremedlem:                                     Wenche Gabrielsen

Vara medlem:                                     Kerstin Støylen

Vara medlem:                                     Inger Johansen

Vara medlem:                                    Bjørn Nordengen

Revisor – ekstern:                               Tor J Hagen

Delegater og vara/observatører til landsmøtet i LFPS 8. – 10.mai 2009

Arne Furulund, Helene Kjølstad og Nils Lauten som delegater. Grethe Platt møter som observatør fredag 8.mai.

Delegater og vara/observatører til årsmøtet i NHF Øst 9. – 10.mai 2009

Bernt og Kerstin Støylen møter som delegater og Wenche Gabrielsen som observatør

Valgkomité

Leder Jostein Vist, Liv Rothe & Jan B Leirvik

Arbeidsfordeling i styret

Medlemskontakt:                                           Wenche Gabrielsen og Inger Johansen

Oppdatering av nettsider:                                                                             

Tilgjengelighet:                                               Arne Furulund

Virksomheten i 2009

Per 31.desember 2009 hadde laget 210 medlemmer mot 208 den 31.desember 2008. Styrets fremste oppgave har vært å holde aktiviteten i laget oppe på ett nivå som vil tilfredsstille våre medlemmer.

Styremøter

Der er i 2009 avholdt 7 styremøter og behandlet 41 saker.

Vi vil også igjen takke Arne Furulund og hans arbeidsgiver som stiller gratis møtelokale til disposisjon.

Medlemsmøtene i 2009

Årets første medlemsmøte var i februar i Lillestrøm med temaet fra likestillings- og tilgjengelighetsloven ved Berit Vegheim. Årsmøtet i mars ble avviklet i Ski hvor Bjørn Nordengen var møteleder. I mai hadde vi besøk fra ULOBAD som fortalte om deres arbeid med personlig brukerstyrt assistanse. Lagets årlige tur i mai ble lagt Hardanger for å oppleve blomstringen. Dette ble en koselig tur selv om været ikke var på vår side. I september var det igjen medlemsmøte. Denne gangen hadde vi ikke noe tema, men kun hyggelig prat rundt bordet. I starten av desember ble vårt julebord avholdt i Lørenskog på Triaden i ett egnet og hyggelig rom for oss. Julebordet har blitt en hyggelig tradisjon for laget. 

Møteplass

Vi fortsetter å ha våre medlemsmøter på Emmas Kafé i Bærum, Servicesenteret for eldre og uføre i Ski og Velferden i Lillestrøm. Styret mener det er viktig å holde møtene på disse ulike plassene for å være så nær medlemmene som mulig. Stedene er også godt tilrettelagt for våre medlemmer.

Informasjon til medlemmene ser vi på som et viktig område. Det er gledelig at vår ”adressebok” med e-poster har økt. Dette er med på å få ned portoutgiftene. Igjen oppfordres alle og eventuelt dem dere kjenner med tilgang til internett til å sende oss e-post adressene slik at det er flere som kan motta informasjon på denne måten.

Inntektsgivende arbeid og annen støtte/gave

Vi har også blitt tildelt midler for 2009 fra bingoen i både Lørenskog og Lillestrøm. Her har vi sendt ny forespørsel for 2010 og har fått tilbakemelding at vi kun kan få støtte fra bingoen i Lillestrøm. Midlene vi har medført at vi i dag kan gi våre medlemmer hyggelige tilbud.

Studiearbeid og deltakelse på kurs mm

Regionen har oppfordret lagene til å ha studieleder slik at vi må få en til å ivareta dette vervet.

Styret har hatt deltakere på kurs i fm råd- og veiledning/likemannarbeid og brukermedvirkning med tanke på opplæring av representanter til de kommunale rådene for funksjonshemmede. Vi har også deltatt på regionens ledersamlinger.

Deltakelse i egen organisasjon og Representasjon

NHF Øst Ledersamling                                                         Grethe Platt

LFPS – Landsmøte 2009                                                      Arne Furulund, Helene Kjølstad, Nils Lauten og Grethe Platt (observatør)

Årsmøtet i NHF Øst 2009                                                    Bernt og Kerstin Støylen, Wenche Gabrielsen

Høstkonferansen i NHF Øst                                                 Grethe Platt, Nils Lauten, Bernt Støylen

Brukermedvirkning – NHF Øst                                          Grethe Platt, Wenche Gabrielsen, Inger                                                                                                                                                   Johansen og Elling Knudsen

Likemannskonferanse                                                           Wenche og Inger

Likemannskurs – NHF Øst, Ski                                 Inger Johansen, Wenche Gabrielsen og Grethe Platt

Puls – Universell Utforming                                                  Grethe Platt, Bernt Stølen, Nils Lauten, Inger Johansen og Helene Kjølstad

Områdemøter i NHF Øst                                                      Helene Kjølstad og Grethe Platt

NHF Øst og fremtiden                                              Bernt og Kerstin Støylen

NHF Øst – Rett fram                                                Bernt Støylen

Nettverksgruppen – PULS                                        Bernt Støylen og Elling Knudsen

Redaksjonskomiteen – Regionnytt                           Bernt Støylen

NHF Øst – Tenk nye tanker                                      Grethe Platt og Bernt Støylen

Handikapmesse for NHF Øst og NHF Oslo                        Nils Lauten, Wenche Gabrielsen, Inger Johansen, Helene Kjølstad og Grethe Platt

Representasjon

Styremedlem i region NHF Øst                                Jostein Vist

SAFO Akershus                                                        Jostein Vist     (oppnevnt av NHF Øst)

Informasjonsutvalget                                                Bernt Støylen og Elling Knudsen

PULS utvalget                                                          Bernt Støylen og Elling Knudsen

Det kommunale råd – Ullensaker                              Nils Lauten

Det kommunale råd – Bærum                                   Elling Knudsen

Det kommunale råd – Gjerdrum                               Grete Karlsen

Det kommunale råd – Rælingen                               Grethe Platt                           

Kulturrådet – Frogn                                                  Erik Hagen

Samarbeid med andre lag

Vi har dette året ikke hatt samarbeid med de andre lokallagene i NHF Øst i fm temamøter og dette ønsker vi å gjøre noe med neste år.

Økonomi

Økonomien er god. Det vises for øvrig til revidert regnskapet med noter fra økonomiansvarlig og avsnittet vedrørende inntektsgivende arbeid.

Fortsatt drift.

Forutsetning for fortsatt drift er tilstedet og årsregnskapet er satt opp under denne
forutsetningen.

Forhold som påvirker det ytre miljø.

Lagets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljøet.

Akershus 31.desember 2009

24.mars 2010

Grethe Platt /s/                                                    Bernt Støylen /s/                                                 Arne Furulund /s/

Leder                                                                    Nestleder                                                              Økonomiansvarlig

Wenche Gabrielsen /s/                                      Helene Kjølstad /s/                                            Nils Lauten /s/

Styremedlem                                                      Styremedlem                                                      Styremedlem

Kerstin Støylen /s/                                              Inger Johansen /s/                                              Bjørn Nordengen /s/

Vara medlem                                                      Vara medlem                                                      Vara medlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *