Brev til myndighetene angående utgifter

Fremhevet

AKERSHUS OG ØSTFOLD

 

 

NAV (Arbeids- og Velferdsdirektoratet)

NAV Hjelpemiddelsentral, Brukerutvalg sentralt

Helsedirektoratet v/Helseministeren

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund Region Øst

NAV Hjelpemiddelsentral Brukerutvalget Øst-Viken

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo-Akershus                                                                Dato: 13.06.2022

 

 

 

Dør / dørautomatikk:

Vi kan nevne backup systemer på døråpnere/omgivelseskontroll ved utskifting av utslitte hjelpemidler. NAV pålegger at det skal installeres batteridrevet backup som skal tre inn ved for eksempel ved strømbrudd. Backup systemet dekkes ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men må dekkes fullt ut av bruker. Hjelpemiddelsentralen anbefaler utskifting av gamle døråpnere. Utskifting til ny døråpner påfører en stor utgift for bruker som må dekke dette fullt ut. NAV informere ikke om at kostnadene rundt dette må dekkes av bruker.

 

Bruker får innvilget døråpner fra NAV. Nav krever innstallering av backup som bruker skal dekke fullt ut. Bruker skal i tillegg ha kostnadene for vedlikehold og er ansvarlig for at den til enhver tid er i funksjon / virker.

 

TEK 17

 

Hjelpemidler, egenandeler og kostnader

 

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Akershus og LFPS Østfold har gjennom flere år hatt et samarbeidsutvalg som har arbeidet for saker for medlemmene våre, bl. a årlige fagdager.

 

Det har kommet opp flere nye saker vedrørende betaling og egenandeler for hjelpemidler. Dette er en problemstilling som ikke har vært aktuell tidligere. Eksempler:

 

 

Dørautomatikk på dører i rømningsvei

Når det gjelder montering på vanlige dører/branndører i rømningsvei er det et krav i TEK17 at det er installert en avbruddsfri strømforsyning (UPS) til dørautomatikk. Dette for å sikre at ikke tilgjengeligheten ved rømning svekkes ref. TEK17 §11-14 5. leddDette gjelder også for bygg oppført under eldre byggeregler. Rømningsvei er huseiers ansvar og følgelig er en UPS (avbruddsfri strømforsyning) noe som NAV ikke dekker, verken ift. innkjøp/montering eller drift/vedlikehold.

For bruker betyr denne paragrafen i TEK 17 at mange som trenger en automatisk døråpner ikke får det, grunnet økonomi. Det vil si at rømningsvei i henhold til TEK 17 ikke blir oppfylt.

 

Neste sak omhandler bytting/utskifting av dører som er påmontert døråpnere. Demontering og montering av dørautomatikken dekkes ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men bruker kontakter firmaet som utfører denne jobben for NAV, og utgiftene til demontering/montering må dekkes av bruker i sin helhet.

 

Bilombygging ved skifte av rullestol

Et tilfelle vi kan nevne er anskaffelse av ny elektrisk rullestol som brukes som passasjersete i spesialtilpasset bil. Nav dekker utgifter til rullestol og rullestolfeste i bilen, men ikke til sikkerhetssele som passasjeren må bruke. Sikkerhetssele til passasjersetet (rullestolen) ble tidligere dekket av NAV, men ikke nå lenger.

 

Økonomi

Det vi ønsker, er å rette søkelyset mot ekstrautgifter som påløper oss som funksjonshemmede. Veldig mange/de fleste av oss som er avhengig av hjelpemidler i dagliglivet er uførepensjonister og alderstrygdede, noen også med minsteutbetalinger, eller har hatt liten mulighet for opptjening av pensjon/trygd gjennom livet. Ekstrautgiftene i disse tre tilfellene beløper seg til godt over 30.000 kroner. NAV informerer ikke godt nok i forkant at dette må dekkes av bruker i sin helhet.

 

Hvorfor er slike endringer innført?

Hvorfor får ikke brukere informasjon om nye endringer som trer i kraft og som har stor betydning for den enkelte i hverdagen?

 

Forskjellen på %-økningen ved «lønnsoppgjør» mellom lønnstakere og pensjonister/trygdede øker for hvert år. Kjøpekraften blir av den grunn mindre år for år.

Vi ønsker tilbakemelding på brevet vårt så snart som mulig

 

Med hilsen

LFPS Akershus og Østfold

 

Bjørn Danielsen                                                                            Ragnhild Skovly Hartviksen

Leder                                                                                             Leder

 

Oversikt over aviser i Akershus og Østfold – Sende leserinnlegg

 

Akershus

  • Østlandets Blad.
  • Varingen.
  • Romerikes Blad.
  • Raumnes.
  • Indre Akershus Blad.
  • Enebakk Avis.
  • Eidsvoll Ullensaker Blad.
  • Asker og Bærum Budstikka.
  • Røyken og Hurum avis

 

Østfold

Villpolio

Fremhevet

Til

LFPS sentralt.                                                                                                                           Dato: 13.06.2022

Vill-polio

Mange flyktninger, asylsøkere og andre tilreisende kommer til Norge fra områder hvor det er oppdaget villpolio, de er muligens ikke vaksinert og kan dermed ha med seg smitte til Norge. Villpolio ble sist oppdaget i Ukraina og Israel.

Hvordan er Norge rustet til å håndtere eventuelle utbrudd av polio i liten eller stor skala?

Har Norge helsepersonell som kan behandle polio?

Hvordan er det med revaksinering av de som har polio, og de som ikke har hatt polio?

Mange vet ikke at de trenger å revaksinere seg og mange forstår ikke nødvendigheten av å ta en poliovaksine. Det er den som holder polioen stabilt borte fra Norge.

Hva med landsdekkende informasjon om revaksinering?

Det gjelder hele befolkningen og ikke «bare» oss med polio

Vi ber om at LFPS tar kontakt med Fagrådet ang. dette. Vi ber også LFPS om å sende en henstilling til sentrale myndigheter om nasjonal informasjon angående vaksinering og revaksinering!!!

LFPS Akershus og Østfold

Bjørn Danielsen /s/                                                                                           Ragnhild Skovly Hartviksen /s/

Leder                                                                                                                   Leder